. . : :تقویم سال 1382 شمسی : : . . . . : : تقویم سال 1382 : : . .

 

 

                

تقويم شمسي سال 1382

خرداد

 31 24 17 10 3   شنبه
  25 18 11 4   يكشنبه
  26 19 12 5   دوشنبه
  27 20 13 6   سه‌شنبه
  28 21 14 7   چهارشنبه
  29 22 15 8 1 پنج‌شنبه
  30 23 16 9 2 جمعه

ارديبهشت

27 20 13 6   شنبه
28 21 14 7 يكشنبه
29 22 15 8 1 دوشنبه
30 23 16 9 2 سه‌شنبه
 31 24 17 10 3 چهارشنبه
  25 18 11 4 پنج‌شنبه
26 19 12 5 جمعه

فروردين

30 23 16 9 2   شنبه
31 24 17 10 3   يكشنبه
  25 18 11 4   دوشنبه
  26 19 12 5   سه‌شنبه
  27 20 13 6   چهارشنبه
  28 21 14 7   پنج‌شنبه
  29 22 15 8 1 جمعه
     
شهريور
29 22 15 8  1 شنبه
30 23 16 9  2 يكشنبه
31 24 17 10  3 دوشنبه
25 18 11  4 سه‌شنبه
26 19 12  5 چهارشنبه
27 20 13  6 پنج‌شنبه
28 21 14 7 جمعه

مرداد

25 18 11 4   شنبه
26 19 12 5   يكشنبه
27 20 13 6   دوشنبه
28 21 14 7   سه‌شنبه
29 22 15 8 1 چهارشنبه
30 23 16 9 2 پنج‌شنبه
31 24 17 10 3 جمعه

تير

28 21 14 7   شنبه
29 22 15 8 1 يكشنبه
30 23 16 9 2 دوشنبه
31 24 17 10 3 سه‌شنبه
  25 18 11 4 چهارشنبه
  26 19 12 5 پنج‌شنبه
  27 20 13 6 جمعه
     

آذر

29 22 15 8  1 شنبه
30 23 16 9  2 يكشنبه
24 17 10  3 دوشنبه
25 18 11  4 سه‌شنبه
26 19 12  5 چهارشنبه
27 20 13  6 پنج‌شنبه
28 21 14 7 جمعه

آبان

24 17 10 3   شنبه
25 18 11 4   يكشنبه
26 19 12 5   دوشنبه
27 20 13 6   سه‌شنبه
28 21 14 7   چهارشنبه
29 22 15 8 1 پنج‌شنبه
30 23 16 9 2 جمعه

مهر

26 19 12 5   شنبه
27 20 13 6   يكشنبه
28 21 14 7   دوشنبه
29 22 15 8 1 سه‌شنبه
30 23 16 9 2 چهارشنبه
  24 17 10 3 پنج‌شنبه
  25 18 11 4 جمعه
     

اسفند

23 16 9 2   شنبه
24 17 10 3   يكشنبه
25 18 11 4   دوشنبه
26 19 12 5   سه‌شنبه
27 20 13 6   چهارشنبه
28 21 14 7 پنج‌شنبه
29 22 15 8 1 جمعه

بهمن

25 18 11 4   شنبه
26 19 12 5   يكشنبه
27 20 13 6   دوشنبه
28 21 14 7   سه‌شنبه
29 22 15 8 1 چهارشنبه
30 23 16 9 2 پنج‌شنبه
  24 17 10 3 جمعه

دي

27 20 13 6   شنبه
28 21 14 7   يكشنبه
29 22 15 8 1 دوشنبه
30 23 16 9 2 سه‌شنبه
  24 17 10 3 چهارشنبه
  25 18 11 4 پنج‌شنبه
  26 19 12 5 جمعه